Горещи оферти
от Понеделник до Петък0899166322 / 024237667
от Понеделник до Петък0899166322 / 024237667
Горещи оферти
Начало
ОБЩИ УСЛОВИЯЧл. 1. (1) Настоящите общи условия имат за цел да уредят отношенията между потребителя и доставчика на услугата, при закупуване на стоки on-line, чрез електрония магазин www.smartoffice.bg/.ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите за Доставчика на услугата:НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОСТАВЧИКА: СМАРТ ОФИС БЪЛГАРИЯ ЕООДЗа Контакти: Седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Първа Българска Армия“ № 45, представлявано от управителя:Адрес за отправяне на жалби от потребители: гр.София, бул. „Първа Българска Армия“ № 45Адрес за осъществяване на пряка и навременна връзка с Доставчика и ЗА кореспонденция: www.smartoffice.bg/, тел. 0899166322.., имейл адрес: office@smartoffice.bgДоставчика е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ под № BG202744053СЪДЪРЖАНИЕ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНЕлектронният /он-лайн/ магазин www.smartoffice.bg/ е електронна платформа, която предлага възможност на потребителя да се запознае различни видове офис стоки и консумативи. Потребителите имат възможност, чрез платформата, да сключват договор за покупко-продажба на стоките предлагани в он-лайн магазина, както и доставка на определени в сайта продукти.Чл.3.1. Он-лайн магазин www.smartoffice.bg/, дава възможност да бъде извършена регистрация, като потребителят по лесен и достъпен начин, може да създаде собствен профил. Не се изисква регистрация за запознаване със стоките, съдържанието на продуктите, тегло, цена и др.Чл.3.2. Чрез Он-лайн магазин www.smartoffice.bg/, потребителят може да направи поръчка, да извърши плащане, включително чрез електронни средства за разплащане, да поучат своите продукти, както чрез доставка, така и във физическия магазин на дружеството. Потребителят може да извърши електронни изявления във връзка със сключването и/или изпълнението на договор с Доставчика, по лесен и достъпен начин, включително и чрез чат на живо.Чл.3.3. Потребителят може да упражни правото си на връщане или отказ от доставка на доставен продукт, в случаите, когато това е приложимо, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите.Чл. 4. Доставчикът на избраната от потребителя стока, ще достави закупената стока, при съблюдаване на всички добри търговски праткиЧл. 5.1. Договорът за покупко-продажба на стоки и доставка се счита сключен, след потвърждаване за поръчка в онлайн магазина www.smartoffice.bg/, и след избран метод на плащане и/или вече извършено плащане. Направените поръчки се съхраняват в базата данни на Доставчика.Чл.5.2. След извършване на поръчката, Доставчикът се задължава в три работни дни да предаде на фирмата за доставка, поръчаните стоки.Чл..5.3. Потребителят заплаща цената, съгласно определената стойност на продукта, стойността на доставката, банкови такси.Чл. 6. Страните по договорното правоотношение декларират, че всички изявления, могат да бъдат правени по електронен път и чрез електронни изявления по съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, както и чл. 11 от Закона за електронната търговия.Чл.7. Страната по договор, накратко потребител, извършва регистрация в страницата на Доставчика на стоката www.smartoffice.bg/www.smartoffice.bg/, представляваща официалната интернет страница на Доставчика на продукти.Чл.8. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките по следния начин:• Потребителят следва да извърши регистрация в платформата www.smartoffice.bg/ и предоставяне на необходимите данни за окончателното валидиране на регистрацията. Веднъж регистриран потребител получава свой профил, чрез потребителко име и собствена парола в онлайн магазина www.smartoffice.bg/;• Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата www.smartoffice.bg/ чрез идентифициране с потребителко име и парола;• Потребителят получава на посочения от него имейл адрес, автоматично генерирана парола за достъп до сайта, която може да бъде променена от потребителя във всеки един момент;• След успешна регистрация в платформата, потребителят може да избере един или повече от предлаганите от доставчиците в платформата www.smartoffice.bg/ продукти, като за всеки продукт е публикувана информация, дали същият може да бъде изпратен, чрез доставка до офис или адрес или доставката не може да бъде доставена по причини, че куриерските дружества не позволяват такъв тип доствки; След окончателното потвърждение на поръчката, договорът се счита за сключен;• Предоставяне на данни за извършване на доставката;• Избор на начин и кога ще бъде заплатена цената, като са предвидени следните възможности:• В брой във физическия магазин, находящ се в гр. София, бул. Първа Българска Армия 45• Чрез наложен платеж;• По банков път по сметка на Дружество „Смарт Офис България“ ЕООДIBAN: BG59FINV91501016004709Чл. 9. Страните по Договора /Доставчикът и Потребителят / се съгласяват, че при повече от един продукт, се сключват няколко отделни договори за покупко-продажба на стоки.(2) Потребителят може да упражнят правата си при доставена стока отделно по всеки договор за покупко-продажба, което право не прекратява действието на останалите договори за покупко-продажба.(3) Доставчикът организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки, освен в когато потребителят не уведоми изрично за това Доставчика,- При отказ от доставка Потребителят е задължен да съхранява получените стоки съобразявайки и спазвайки изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице, с грижата на добрия стопанин.Чл. 10. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба потребителят трябва да посочва поръчката /договора/ и стоката, за която се отнася отказа.Чл. 11. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.Чл. 12. (1) Доставчикът в платформата www.smartoffice.bg/, организира доставката и предаването на стоката на Потребителя, чрез избран от него куриер в определения при сключването на договора срок за доставка или чрез организиран от доставчика транспорт/транспортна услуга. Срокът, който Доставчикът подготвя и предава на куриер е не по дълъг от три работни дни, освен в случай те, когато някоя стока не е налична.(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Потребителя.(3) При сключването на договора, Потребителят се съгласява, че ще му бъде посочена дата и часови диапазон на доставка, в зависимост от въможностите на избрания куриер. При невъзможност за получаване на доставката от потребителя, в определения времеви диапазон, Доставчикът може да извърши доставката на следващия ден, след заплащане на допълнителна сума в размер на …….(4) При направен отказ на поръчка от Потребителя, заплатена чрез онлайн метод на плащане, се прилагат процедурите:- Ако поръчката е отказана преди да е започнато изпълнението на поръчката, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика по начина, по който е заплатена, след като сумата постъпи по посочената банкова сметка.- Ако поръчката е отказана от Потребителя след започване на изпълнението й, ще бъдат удържани 15 лв. от сумата на поръчката за покриване на разходи и пропуснати ползи на Доставчика и останалата сума ще бъде възстановена.Чл. 13. Потребителят се задължава да прегледа стоката в момента на доставката и предаването, като в случай, че не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата www.smartoffice.bg/, по електронна поща, чат на живо или на посочения телефонен номер за контакти и жалби.Чл. 14. (1) Потребителят може да заплати авансово или в момента на доставката получаване на стоката.(2) Съгласно изискванията на българското законодателство ЗОПБ, при поръчки на и над 10 000 лв., сумата трябва да бъде внесена по сметката на Доставчика.(3) При отказ от договора и авансово заплатена сума по него, Доставчикът се задължава в пет дневен срок от получаването на сумата, същата да бъде преведена обратно по същата банкова сметка.Чл. 15.1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, след надлежно уведомяване на Доставчика. За всички останали стоки в рамките на час и половина от доставката и получаването на стоката, в случай че оригиналната опаковка и целостта на стоката не е нарушена.Потребителят няма право на отказ от договор от разстояние, в следните случаи:- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;Чл. 16. Доставчикът не носи отговорност при неизпълнение на услугите, в случай, че настъпят следните обстоятелства: в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, или извънредно положение, в случай на техническа и организационна невъзможност на куриера.Чл.17. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.Чл. 18 Доставчикът не носи отговорност, в случай на невярно деклариране, че потребителят е лице над 18 г.Чл. 19 Гаранционно обслужванеВсеки продукт в онлайн магазина разполага с търговска гаранция, която е обявена от производителя на съответния продукт. За всеки продаден продукт се издава гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за продукта и срокът на гаранцията. При отказ от монтаж от страна на клиента, гаранцията на климатичната система се поема от фирмата или физическото лице, извършило монтажа. „Клима Онлайн” ЕООД запазва правото си да откаже гаранционно обслужване на стока при следните условия:- Гаранционната карта/фискалния бон за продукта са изгубени- Извършен е опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително и от самия клиент- Установени са повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда- Уредът е с нарушена физическа цялост- Повреда, настъпила в резултат на токови удари заради неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или другиВ зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „Смарт Офис България” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му. Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към Смарт Офис България чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място във всеки търговски обект на фирмата.Чл. 20 Цeни и цeнoви ycлoвияBcичĸи пpeдcтaвeни в caйтa цeни ca в бългapcĸи лeвa и ca вaлидни eдинcтвeнo и caмo ĸъм мoмeнтa нa пyблиĸyвaнeтo им. Смарт Офис България зaпaзвa пpaвoтo cи дa ги пpoмeня пo вcяĸo вpeмe.Πpeдcтaвeнитe в caйтa цeни са посочени без и с включен данък. Зa вceĸи oтдeлeн пpoдyĸт e изpичнo пocoчeнo дaли вĸлючвa цeнaтa зa дocтaвĸa, мoнтaж, тpaнcпopт или дpyги.Πpи пpoмянa нa цeнaтa пoтpeбитeлят e длъжeн дa плaти цeнaтa, ĸoятo e билa aĸтyaлнa пo вpeмe нa cĸлючвaнe нa дoгoвopa.Πpи нaмaлeния, oбявeни нa caйтa, нeaĸтyaлнитe цeни ce зaдpacĸвaт. Haмaлeниeтo вaжи дo изчepпвaнe нa ĸoличecтвaтa oт дaдeния пpoдyĸт или дo пpoмянa нa цeнaтa нa oфepтaтa.Смарт Офис България указва на своите потребители, че органи за алтернативно решаване на спорове са Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни по всяко време, за което потребителите ще бъдат уведомени на платформата на онлайн магазина www.smartoffice.bg/.